x

FLASH SALE

LONGINES

La Grande Classique de Longines

MSP: 312630

Còn lại 3 sản phẩm

Giá niêm yết

37.820.000đ

-17%

Mua ngay hôm nay

31.410.000đ

LONGINES

Giá niêm yết

LONGINES

Longines La Grande Classique

Giá niêm yết

86.510.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

77.870.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327893

-10%

Giá niêm yết

33.320.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

29.990.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

-10%

Giá niêm yết

37.160.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

33.460.000đ

LONGINES

La Grande Classique de Longines

-17%

Giá niêm yết

37.160.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

30.850.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327891

Giá niêm yết

39.730.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327274

-17%

Giá niêm yết

42.290.000đ

LONGINES

La Grande Classique de Longines

MSP: 314721

-17%

Giá niêm yết

33.320.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

35.770.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

35.110.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

27.660.000đ

MSP: 327892

MSP: 312630

MSP: 312629

MSP: 327894

MSP: 295715

-10%

-17%

35.250.000đ

29.260.000đ

La Grande Classique de Longines

-10%

x

FLASH SALE

LONGINES

Longines Conquest Elegant

MSP: 328507 

-10%

Giá niêm yết

48.700.000đ

Mua ngay hôm nay

43.830.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

LONGINES

La Grande Classique de Longines

MSP: 324402

-17%

Giá niêm yết

28.190.000đ

Mua ngay hôm nay

23.420.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

LONGINES

The Longines Master Collection

MSP: 318307

-17%

Giá niêm yết

55.100.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

45.740.000đ

LONGINES

Longines Master Collection

MSP: 328315

-10%

Giá niêm yết

166.600.000đ

LONGINES

Longines Conquest Classic

MSP: 328461

-10%

Giá niêm yết

69.200.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

62.280.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

149.940.000đ

LONGINES

Longines Heritage Classic Chronograph 1946

MSP: 327896

-10%

Giá niêm yết

78.170.000đ

Mua ngay hôm nay

70.370.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

LONGINES

Equestrian Collection Etrier 30mm

MSP: 327658

-10%

Giá niêm yết

86.510.000đ

LONGINES

Equestrian Collection Etrier 26mm

MSP: 327661

-10%

Giá niêm yết

75.610.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

68.060.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

77.870.000đ

LONGINES

Equestrian Collection Etrier 30mm

MSP: 327659

-10%

Giá niêm yết

78.170.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

70.370.000đ

LONGINES

Equestrian Collection Etrier 26mm

MSP: 327663

-10%

Giá niêm yết

26.910.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

24.230.000đ

LONGINES

Equestrian Collection Etrier 30mm

MSP: 327660

-10%

Giá niêm yết

78.170.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

70.370.000đ

LONGINES

La Grande Classique de Longines

MSP: 324194

-17%

Giá niêm yết

39.730.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

32.990.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327890 

-10%

Giá niêm yết

39.730.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

35.770.000đ

LONGINES

HydroConquest 39mm Blue Dial Automatic Diving Watch

MSP: 324257

-15%

Giá niêm yết

32.690.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

27.800.000đ

LONGINES

HydroConquest 41mm Blue Dial Diving Watch

MSP: 316151

-15%

Giá niêm yết

25.630.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

21.790.000đ

LONGINES

The Longines Elegant Collection

MSP: 298295

-17%

Giá niêm yết

69.200.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

57.460.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327886

-10%

Giá niêm yết

41.010.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

36.910.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327885

-10%

Giá niêm yết

41.010.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

36.910.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327889

-10%

Giá niêm yết

28.850.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

25.980.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327888

-10%

Giá niêm yết

33.320.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

29.990.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327884

-10%

Giá niêm yết

35.250.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

31.730.000đ

LONGINES

The Longines Elegant Collection

MSP: 312641

-15%

Giá niêm yết

44.850.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

38.140.000đ

LONGINES

Longines Elegant

MSP: 328317

-10%

Giá niêm yết

87.790.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

79.030.000đ

LONGINES

Longines Record

MSP: 328316

-10%

Giá niêm yết

183.250.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

164.940.000đ

LONGINES

Longines Symphonette

MSP: 328063

-10%

Giá niêm yết

89.080.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

80.180.000đ

LONGINES

Longines PrimaLuna

MSP: 328062

-10%

Giá niêm yết

38.450.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

34.600.000đ

LONGINES

Longines DolceVita

MSP: 327895

-10%

Giá niêm yết

41.010.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

36.910.000đ

LONGINES

Longines Master

MSP: 327837

-10%

Giá niêm yết

62.160.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

55.970.000đ

LONGINES

La Grande Classique de Longines 29mm Blue Dial Stainless Steel

MSP: 327790

-10%

Giá niêm yết

28.850.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

25.980.000đ

LONGINES

La Grande Classique de Longines

MSP: 327726

-10%

Giá niêm yết

29.470.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

26.540.000đ

LONGINES

Equestrian Collection Etrier 26mm Stainless Steel

MSP: 327657

-10%

Giá niêm yết

34.600.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

31.150.000đ

LONGINES

HydroConquest 43mm Blue Dial and ceramic Automatic Diving Watch

MSP: 327574

-10%

Giá niêm yết

41.010.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

36.910.000đ

LONGINES

The Longines 1832 40mm Automatic Moonphase

MSP: 327405

-10%

Giá niêm yết

55.760.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

50.190.000đ

LONGINES

Record 30mm Stainless Steel/Gold 18K Automatic

MSP: 327406

-10%

Giá niêm yết

135.210.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

121.700.000đ

LONGINES

Legend Diver 42mm Automatic

MSP: 327407

-10%

Giá niêm yết

61.510.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

55.360.000đ

LONGINES

The Longines Legend Diver Watch 36mm Brown Dial Stainless Steel

MSP: 327413

-10%

Giá niêm yết

61.510.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

55.360.000đ

LONGINES

The Longines Heritage Classic 38mm Automatic

MSP: 327417

-10%

Giá niêm yết

55.100.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

49.610.000đ

LONGINES

Longines DolceVita 20mm White Dial Stainless Steel

MSP: 327390

-10%

Giá niêm yết

32.040.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

28.850.000đ

LONGINES

Conquest V.H.P. 36mm Black Mother of Pearl Dial Rubber Strap

MSP: 327391

-10%

Giá niêm yết

37.160.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

33.460.000đ

LONGINES

Flagship 38mm Automatic

MSP: 327398

-10%

Giá niêm yết

41.010.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

36.910.000đ

LONGINES

HydroConquest 43mm Blue Dial Stainless Steel/Ceramic Chronograph

MSP: 327277

-10%

Giá niêm yết

62.790.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

56.530.000đ

LONGINES

The Longines Master Moonphase Collection 40mm Black Dial Stainless Steel

MSP: 327285

-10%

Giá niêm yết

70.480.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

63.450.000đ

XEM THÊM

NHẬP THÔNG TIN NHẬN NGAY ƯU ĐÃI 

XÁC NHẬN

Mọi thông tin của quý khách chúng tôi cam kết bảo mật*

Nhập hoặc đọc mã LONGINES07 cho nhân viên khi liên hệ**

ĐỐI TÁC TIN CẬY

TEL: (028) 3929 3939 

Email: support@likewatch.com

Show room Hà Nội

Tầng 6, Tòa nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(028) 3929 3939 

Chỉ đường

Địa chỉ cửa hàng :

Show room TP Hồ Chí Minh

Tầng 5, Tòa nhà Opera View, 161 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

(028) 3929 3939 

Chỉ đường