x

FLASH SALE

LONGINES

La Grande Classique de Longines

MSP: 312630

Còn lại 3 sản phẩm

Giá niêm yết

37.820.000đ

-17%

Mua ngay hôm nay

31.410.000đ

LONGINES

Giá niêm yết

LONGINES

Giá niêm yết

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327893

-10%

Giá niêm yết

33.320.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

29.990.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

-10%

Giá niêm yết

37.160.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

33.460.000đ

La Grande Classique de Longines

-17%

37.160.000đ

30.850.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327891

Giá niêm yết

39.730.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327274

-17%

Giá niêm yết

42.290.000đ

LONGINES

La Grande Classique de Longines

MSP: 314721

-17%

Giá niêm yết

33.320.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

35.770.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

35.110.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

27.660.000đ

MSP: 312630

MSP: 312629

MSP: 327894

MSP: 295715

-17%

35.250.000đ

29.260.000đ

La Grande Classique de Longines

-10%

Longines La Grande Classique

LONGINES

Còn lại 3 sản phẩm

86.510.000đ

77.870.000đ

Giá niêm yết

Mua ngay hôm nay

MSP: 327892

-10%

x

FLASH SALE

LONGINES

Longines Conquest Elegant

MSP: 328507 

-10%

Giá niêm yết

48.700.000đ

Mua ngay hôm nay

43.830.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

LONGINES

La Grande Classique de Longines

MSP: 324402

-17%

Giá niêm yết

28.190.000đ

Mua ngay hôm nay

23.420.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

LONGINES

Longines Master Collection

MSP: 328315

-10%

Giá niêm yết

166.600.000đ

LONGINES

Longines Conquest Classic

MSP: 328461

-10%

Giá niêm yết

69.200.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

62.280.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

149.940.000đ

LONGINES

Longines Heritage Classic Chronograph 1946

MSP: 327896

-10%

Giá niêm yết

78.170.000đ

Mua ngay hôm nay

70.370.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

LONGINES

Equestrian Collection Etrier 30mm

MSP: 327658

-10%

Giá niêm yết

86.510.000đ

LONGINES

Equestrian Collection Etrier 26mm

MSP: 327661

-10%

Giá niêm yết

75.610.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

68.060.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

77.870.000đ

LONGINES

Equestrian Collection Etrier 30mm

MSP: 327659

-10%

Giá niêm yết

78.170.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

70.370.000đ

LONGINES

The Longines Master Collection

MSP: 318307

-17%

Giá niêm yết

55.100.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

45.740.000đ

LONGINES

Equestrian Collection Etrier 26mm

MSP: 327663

-10%

Giá niêm yết

26.910.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

24.230.000đ

LONGINES

Equestrian Collection Etrier 30mm

MSP: 327660

-10%

Giá niêm yết

78.170.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

70.370.000đ

LONGINES

La Grande Classique de Longines

MSP: 324194

-17%

Giá niêm yết

39.730.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

32.990.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327890 

-10%

Giá niêm yết

39.730.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

35.770.000đ

LONGINES

HydroConquest 39mm Blue Dial Automatic Diving Watch

MSP: 324257

-15%

Giá niêm yết

32.690.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

27.800.000đ

LONGINES

HydroConquest 41mm Blue Dial Diving Watch

MSP: 316151

-15%

Giá niêm yết

25.630.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

21.790.000đ

LONGINES

The Longines Elegant Collection

MSP: 298295

-17%

Giá niêm yết

69.200.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

57.460.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327886

-10%

Giá niêm yết

41.010.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

36.910.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327885

-10%

Giá niêm yết

41.010.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

36.910.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327889

-10%

Giá niêm yết

28.850.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

25.980.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327888

-10%

Giá niêm yết

33.320.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

29.990.000đ

LONGINES

Longines La Grande Classique

MSP: 327884

-10%

Giá niêm yết

35.250.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

31.730.000đ

LONGINES

The Longines Elegant Collection

MSP: 312641

-15%

Giá niêm yết

44.850.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

38.140.000đ

LONGINES

Longines Elegant

MSP: 328317

-10%

Giá niêm yết

87.790.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

79.030.000đ

LONGINES

Longines Record

MSP: 328316

-10%

Giá niêm yết

183.250.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

164.940.000đ

LONGINES

Longines Symphonette

MSP: 328063

-10%

Giá niêm yết

89.080.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

80.180.000đ

LONGINES

Longines PrimaLuna

MSP: 328062

-10%

Giá niêm yết

38.450.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

34.600.000đ

LONGINES

Longines DolceVita

MSP: 327895

-10%

Giá niêm yết

41.010.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

36.910.000đ

LONGINES

Longines Master

MSP: 327837

-10%

Giá niêm yết

62.160.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

55.970.000đ

LONGINES

La Grande Classique de Longines 29mm Blue Dial Stainless Steel

MSP: 327790

-10%

Giá niêm yết

28.850.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

25.980.000đ

LONGINES

La Grande Classique de Longines

MSP: 327726

-10%

Giá niêm yết

29.470.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

26.540.000đ

LONGINES

Equestrian Collection Etrier 26mm Stainless Steel

MSP: 327657

-10%

Giá niêm yết

34.600.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

31.150.000đ

LONGINES

HydroConquest 43mm Blue Dial and ceramic Automatic Diving Watch

MSP: 327574

-10%

Giá niêm yết

41.010.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

36.910.000đ

LONGINES

The Longines 1832 40mm Automatic Moonphase

MSP: 327405

-10%

Giá niêm yết

55.760.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

50.190.000đ

LONGINES

Record 30mm Stainless Steel/Gold 18K Automatic

MSP: 327406

-10%

Giá niêm yết

135.210.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

121.700.000đ

LONGINES

Legend Diver 42mm Automatic

MSP: 327407

-10%

Giá niêm yết

61.510.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

55.360.000đ

LONGINES

The Longines Legend Diver Watch 36mm Brown Dial Stainless Steel

MSP: 327413

-10%

Giá niêm yết

61.510.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

55.360.000đ

LONGINES

The Longines Heritage Classic 38mm Automatic

MSP: 327417

-10%

Giá niêm yết

55.100.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

49.610.000đ

LONGINES

Longines DolceVita 20mm White Dial Stainless Steel

MSP: 327390

-10%

Giá niêm yết

32.040.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

28.850.000đ

LONGINES

Conquest V.H.P. 36mm Black Mother of Pearl Dial Rubber Strap

MSP: 327391

-10%

Giá niêm yết

37.160.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

33.460.000đ

LONGINES

Flagship 38mm Automatic

MSP: 327398

-10%

Giá niêm yết

41.010.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

36.910.000đ

LONGINES

HydroConquest 43mm Blue Dial Stainless Steel/Ceramic Chronograph

MSP: 327277

-10%

Giá niêm yết

62.790.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

56.530.000đ

LONGINES

The Longines Master Moonphase Collection 40mm Black Dial Stainless Steel

MSP: 327285

-10%

Giá niêm yết

70.480.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

63.450.000đ

XEM THÊM

Giá gốc : 4.500.000 VNĐ

Giá ưu đãi : 4.290.000 VNĐ

MSP : 274318

Giá gốc : 5.550.000 VNĐ

Giá ưu đãi : 5.290.000 VNĐ

MSP : 274296

Giá gốc : 5.550.000 VNĐ

Giá ưu đãi : 5.290.000 VNĐ

MSP : 274299

Giá gốc : 1.930.000 VNĐ

Giá ưu đãi : 1.840.000 VNĐ

MSP : 327112

Giá gốc : 3.330.000 VNĐ

Giá ưu đãi : 3.170.000 VNĐ

MSP : 327121

Giá gốc : 5.920.000 VNĐ

Giá ưu đãi : 5.640.000 VNĐ

MSP : 327092

HỘP ĐỒNG HỒ

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

5%

MSP: 328425

31.780.000đ

30.200.000đ

Giá niêm yết

Mua ngay hôm nay

5%

MSP: 329249

36.140.000đ

34.340.000đ

Giá niêm yết

Mua ngay hôm nay

5%

MSP: 328442

40.380.000đ

38.380.000đ

Giá niêm yết

Mua ngay hôm nay

5%

MSP: 328446

40.380.000đ

38.380.000đ

Giá niêm yết

Mua ngay hôm nay

5%

MSP: 328418

57.670.000đ

54.800.000đ

Giá niêm yết

Mua ngay hôm nay

5%

MSP: 328451

108.160.000đ

102.750.000đ

Giá niêm yết

Mua ngay hôm nay

5%

MSP: 329166

42.830.000đ

40.710.000đ

Giá niêm yết

Mua ngay hôm nay

5%

MSP: 329167

37.930.000đ

36.050.000đ

Giá niêm yết

Mua ngay hôm nay

5%

MSP: 329169

37.930.000đ

36.050.000đ

Giá niêm yết

Mua ngay hôm nay

5%

MSP: 329184

58.720.000đ

55.780.000đ

Giá niêm yết

Mua ngay hôm nay

5%

MSP: 329185

63.610.000đ

60.440.000đ

Giá niêm yết

Mua ngay hôm nay

5%

MSP: 329186

58.720.000đ

55.780.000đ

Giá niêm yết

Mua ngay hôm nay

NHẬP THÔNG TIN NHẬN NGAY ƯU ĐÃI 

XÁC NHẬN

Mọi thông tin của quý khách chúng tôi cam kết bảo mật*

Nhập hoặc đọc mã LONGINES07 cho nhân viên khi liên hệ**

ĐỐI TÁC TIN CẬY

TEL: (028) 3929 3939 

Email: support@likewatch.com

Show room Hà Nội

Tầng 6, Tòa nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(024) 3936 3939 

Chỉ đường

Địa chỉ cửa hàng :

Show room TP Hồ Chí Minh

Tầng 5, Tòa nhà Opera View, 161 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

(028) 3929 3939 

Chỉ đường

NHẬN TƯ VẤN NGAY

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec